English Simplified Chinese Korean Thai Russian
Spanish Portuguese French Arabic

หลักสูตรการศึกษาที่ Computer Systems Institute
มีวิทยาเขตใกล้ชิคาโกและบอสตัน

English | Simplified Chinese | Russian | Spanish | Portugues | Arabic

Computer Systems Institute มีวิทยาเขตใกล้ชิคาโกและบอสตัน

Computer Systems Institute
ในรัฐอิลลินอยส์: ชิคาโก | สโกกี | ลอมบาร์ด
ในรัฐแมสซาชูเซตส์: ชาร์ลส์ทาวน์ | วอร์เซสเตอร์

Computer Systems Institute (CSI) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่เน้นคุณภาพโดยคณาจารย์ที่กระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการสอนนักศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ CSI ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 และกลายโรงเรียนฝึกอบรมวิชาชีพชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตกว่า 10,000 คน


หลักสูตรวิชาชีพด้านธุรกิจ

หลักสูตรวิชาชีพด้านธุรกิจ ใช้แนวคิดที่ผสานรวมการเตรียมพร้อมด้านวิชาการและแนวทางปฏิบัติให้นักเรียนต่างชาติเข้าสู่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของอเมริกา หลักสูตรนี้จะสอนนักเรียนให้มีทักษะด้านเทคนิคและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมธุรกิจนานาชาติ รวมทั้งแนวคิดการจัดการธุรกิจพื้นฐาน การบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชัน Microsoft นอกจากนี้ หลักสูตรวิชาชีพด้านธุรกิจยังสอนนักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารที่ดี่เยี่ยมซึ่งจำเป็นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของอเมริกา นักเรียนจะได้ทราบคำศัพท์ทางธุรกิจและเรียนรู้แนวคิดในการสื่อสารกับสังคม การบริการลูกค้า การเจรจาต่อรอง การประชุม การสนทนาทางโทรศัพท์ และการนำเสนอ

หลักสูตรวิชาชีพด้านธุรกิจจะสอนทักษะด้านวิชาการ การฝึกอบรมที่ใช้งานจริง และประสบการณ์ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ทำงานด้านธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ และเพื่อโอกาสสำหรับการศึกษาต่อ หลักสูตรนี้จะช่วยคุณพัฒนาและเสริมสร้างทักษะระดับมืออาชีพในแนวคิดธุรกิจหลักดังนี้:

 • การบริการลูกค้า – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการลูกค้าและกลยุทธ์การดูแลลูกค้าในสถานการณ์ประจำวัน
 • การบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ – หลักการพื้นฐานของวงจรบัญชีโดยใช้ซอฟต์แวร์ QuickBooks
 • การจัดการธุรกิจขนาดเล็ก – การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม รูปแบบการเป็นเจ้าของธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ ทรัพยากรบุคคล การแข่งขันในตลาดสากล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมการขายและการกระจายสินค้าและบริการ
 • การขายและการตลาด – แนะนำทักษะการขายโดยเฉพาะที่ใช้โดยนักขายมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การขายและการตอบคำถามที่จำเป็น รวมถึงวิธีการขายต่างๆ งานที่จำเป็นสำหรับการขาย ความเข้าใจวัฏจักรการซื้อของลูกค้า และวิธีการพัฒนากลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ
 • บริการทางการเงิน – การบรรลุและการรักษาเป้าหมายทางการเงิน การบริหารจัดการเงิน การประหยัด เครดิต และภาษี


หลักสูตรเสริมสร้างทักษะ: หลักสูตรเสริมสร้างทักษะของ Computer Systems Institute ช่วยนักเรียนฝึกทักษะด้านวิชาชีพที่จำเป็นในโลกธุรกิจ แต่ละหลักสูตรเป็นการศึกษาเชิงวิชาการเฉพาะทางที่เข้มข้น ทันสมัยและมีความยืดหยุ่น นักเรียนจะเรียนผ่านการบรรยายในห้องเรียนพร้อมกับการฝึกงานภาคปฏิบัติในอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ละหลักสูตรต้องเรียนสี่เทอม (44 สัปดาห์) และมีโอกาสฝึกอบรมภาคปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบองค์รวม

 • หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเป็นการพัฒนาและการฝึกอบรมขั้นสูงในทักษะด้านวิชาชีพและธุรกิจ นักเรียนจะเรียนรู้หัวใจสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้เทคนิคการประเมิน ช่วยเหลือ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็นสี่สาขาวิชาคือ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า คอลเซ็นเตอร์ กรณีศึกษาเรื่องการบริการลูกค้า และอาชีพบริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นทักษะการบริการลูกค้าและธุรกิจวิชาชีพ

 • หลักสูตรสำหรับพนักงานโรงแรม
  หลักสูตรสำหรับพนักงานโรงแรมได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในตำแหน่งงานในธุรกิจการโรงแรม นักเรียนจะเรียนรู้หัวใจสำคัญของงานบริการในโรงแรมโดยใช้เทคนิคการประเมินและให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ หลักสูตรนี้จะแนะนำแนวคิดและหลักปฏิบัติในการดูแลลูกค้าในฐานะแขกและสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้า

 • หลักสูตรสำหรับผู้ช่วยงานธุรการ
  หลักสูตรสำหรับผู้ช่วยงานธุรการมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนนักเรียนให้มีทักษะงานธุรการที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน หลักสูตรประกอบด้วยห้าวิชาต่อไปนี้: Microsoft Word, Microsoft Excel, ขั้นตอนการทำงานในสำนักงาน, การสื่อสารธุรกิจ และการฝึกงานภาคปฏิบัติ หลักสูตรหนึ่งปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นแก่นักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางวิชาชีพที่เหมาะสมในสำนักงาน การจัดการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และการดำเนินขั้นตอนการทำงานในสำนักงานที่ถูกต้อง

 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารธุรกิจขนาดเล็ก
  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารธุรกิจขนาดเล็กมุ่งเน้นการให้ความรู้หลักด้านต่างๆ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นต้องทราบ หลักสูตรมีชั้นเรียนเพื่อฝึกทักษะต่อไปนี้: การพูดในที่สาธารณะ การสื่อสารระหว่างบุคคล การดำเนินงานขาย ลูกค้าสัมพันธ์ และทักษะด้านเทคนิคต่างๆ เช่น การตลาดดิจิตอล หลักสูตรหนึ่งปีนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและทักษะต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

 • หลักสูตรสำหรับพนักงานขาย/การตลาด
  หลักสูตรสำหรับพนักงานขาย/การตลาดประกอบด้วยสี่วิชาหลักต่อไปนี้: การบริหารธุรกิจเบื้องต้น การตลาดสื่อสังคม การสื่อสารการขาย และจิตวิทยาผู้บริโภค รวมทั้งยังมีการฝึกงานภาคปฏิบัติเป็นวิชาเลือกอีกด้วย หลักสูตรจะช่วยนักเรียนฝึกทักษะต่อไปนี้: การพูดในที่สาธารณะ การสื่อสารระหว่างบุคคล การดำเนินงานขาย ลูกค้าสัมพันธ์ และทักษะด้านเทคนิค

โปรแกรม ESL: หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (หรือ ESL for Travel) ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวต่างชาติและผู้อพยพเข้ามาใหม่ที่ต้องการเรียน ESL และสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกา โปรแกรม ESL ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วโดยการปรับปรุงทักษะการพูด การอ่าน การเขียน และการฟังสำหรับนักเดินทางต่างชาติ (ผู้ถือวีซ่า B1 / B2) ที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกาเพื่อธุรกิจและท่องเที่ยว ในชั้นเรียนจะมีการเที่ยวชมจุดที่น่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในท้องถิ่นซึ่งทำให้นักเรียนมีโอกาสเพิ่มเติมในการฝึกฝนทักษะด้านภาษาที่เพิ่งเรียนมาพร้อมกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นและวัฒนธรรมที่หลากหลายของเมืองบอสตัน

ความคุ้นเคยกับภาษาเป็นกุญแจสำคัญในการเดินทางที่ประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ CSI จึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้มาเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการเดินทางได้ง่าย เช่น การจองเที่ยวบินหรือโรงแรม การยืนยันการจอง และการสอบถามเส้นทาง ความเชี่ยวชาญทักษะเหล่านี้จะทำให้คุณเดินทางทั่วสหรัฐอเมริกาได้ง่ายและมั่นใจ

บอสตันเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐแมสซาชูเซตส์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวนมากในเมืองยังทำให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า F-1 จากทั่วโลก

นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนในหลักสูตร ESL เพื่อการเดินทางของ CSI จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตท่ามกลางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวบอสตัน การเที่ยวชมอาจรวมถึงทัวร์สวนบอสตันคอมมอน เดินตามเส้นทางประวัติศาสตร์ฟรีดอมเทรล ชมเกมอเมริกันเบสบอลแท้ๆ ที่สนามเฟนเวย์พาร์ค สัมผัสประสบการณ์อาหารที่ร้านชื่อดังในบอสตัน หรือเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในเมือง


มาเรียนร่วมกับเราสิ!
เลือกความชอบด้านการศึกษาของคุณ และสอบถามกับ Computer Systems Institute โดยตรง


ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

หลักสูตรวิชาชีพด้านธุรกิจ
ค่าเล่าเรียน: US$5,600 ต่อปีสำหรับวิทยาเขตอิลลินอยส์; US$6,000 ต่อปีสำหรับวิทยาเขตแมสซาชูเซตส์

หลักสูตรเสริมสร้างทักษะ
ค่าเล่าเรียน: US$5,100 ต่อปี หรือ US$1,275 ต่อเทอมสำหรับทุกวิทยาเขต
ค่าหนังสือและวัสดุอุปกรณ์การเรียน: $100 ต่อเทอม

โปรแกรม ESL (4 สัปดาห์, ไม่เต็มเวลา)
ค่าเล่าเรียน: US$500 สำหรับวิทยาเขตแมสซาชูเซตส์
ค่าธรรมเนียมการศึกษา: US$100


สถานที่ตั้ง

Computer Systems Institute มีวิทยาเขตในชิคาโก รัฐอิลลินอยส์
ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์

Computer Systems Institute มีวิทยาเขตในสโกกี รัฐอิลลินอยส์ -- ใกล้ชิคาโก
สโกกี รัฐอิลลินอยส์

Computer Systems Institute มีวิทยาเขตในลอมบาร์ด รัฐอิลลินอยส์ -- ใกล้ชิคาโก
ลอมบาร์ด รัฐอิลลินอยส์

Computer Systems Institute มีวิทยาเขตในชาร์ลส์ทาวน์ รัฐแมสซาชูเซตส์ -- ใกล้บอสตัน
ชาร์ลส์ทาวน์ รัฐแมสซาชูเซตส์

Computer Systems Institute มีวิทยาเขตในวอร์เซสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ -- ใกล้บอสตัน
วอร์เซสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์


เราหวังว่าจะมีโอกาสต้อนรับคุณเข้าสู่ Computer Systems Institute! ทำขั้นตอนถัดไป:

Computer Systems Institute
8930 Gross Point Road
Skokie, Illinois 60077 USA

ph +888-880-2712
csinow.edu


เรียนรู้เพิ่มเติม
คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
การขอความช่วยเหลือทางการเงิน
การขอวีซ่าเข้าสหรัฐ
แผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
งานแนะแนวการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา
EducationUSA.state.gov
StudyintheStates.dhs.gov